Openbare bibliotheek Sint-Amands

reglement

DIENSTREGLEMENT

TOEGANG

Art. 1.De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen.

Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit en pluralisme afgestemd op de behoeften aan kennis, cultuur, informatie en ontspanning van de hele bevolking.

Art. 2.De dagen en uren van opening zijn de volgende:

                Maandag                             18 u. – 20 u

                Woensdag                           14 u. – 18 u.

                Donderdag                           18 u. – 20 u.

                Zaterdag                              10 u. – 12 u.

Voor feest- en verlofdagen kunnen speciale regelingen worden getroffen. Die worden tijdig kenbaar gemaakt.

LIDMAATSCHAP

Inschrijving

Art. 3. Om materiaal te kunnen lenen en Internet te raadplegen moet men zich laten inschrijven. Dat gebeurt op voorlegging van de identiteitskaart en tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage  (zie tarieven).

Voor jongeren onder de 12 jaar is de toestemming van één van de ouders vereist.

Een adreswijziging moet de lener zo snel mogelijk melden.

De identiteitsgegevens die bij de inschrijving zijn gevraagd worden opgeslagen in een ledenbestand. Elk lid heeft recht op inzage en verbetering van deze gegevens, zoals bepaald door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Een waarborgsom van 40 euro wordt gevraagd aan personen zonder woonplaatsvermelding in België op de identiteitskaart of zonder recent attest van woonplaats (maximum 3 maanden oud), uitgereikt door de gemeente.Deze waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.

Lidkaart

Art. 4. Wie zich inschrijft,  ontvangt een bibliotheekkaart.  Deze kaart en het gebruik ervan zijn strikt persoonlijk.  De houder van de bibliotheekkaart is verantwoordelijk en aansprakelijk voor materialen geleend met deze kaart. Ter vervanging van de bibliotheekkaart kan ook de elektronische identiteitskaart worden gebruikt.Verlies of diefstal moet onmiddellijk door de lener bij de bibliotheek gemeld worden.Bij verlies kan tegen betaling een nieuwe bibliotheekkaart aangevraagd worden (zie tarieven).De bibliotheekkaart kan geblokkeerd worden als de houder ervan zich niet aan het uitleenreglement houdt.

ONTLENEN

Art. 5. De uitleenvoorwaarden (aantal materialen, uitleentermijn, leengeld) kan je vinden onder tarieven.

Elk document dat een gebruiker wil ontlenen moet aan de uitleenbalie worden geregistreerd. De lener ontvangt een ticket met de titels van de ontleende werken en de uiterste datum waarop  zij weer ingeleverd moeten worden. Het is raadzaam dit ticket te controleren alvorens de bibliotheek te verlaten.

Zonder bibliotheekkaart of elektronische identiteitskaart kunnen geen materialen worden ontleend.

De uitleningen zijn persoonlijk. Het uitgeleende mag niet verder worden uitgeleend. Het bestuur heeft het recht afwijkende uitleenvoorwaarden te hanteren.

Art. 6.Verlengen van de uitleentermijn

De uitleentermijn kan worden verlengd. Dit gebeurt slechts op uitdrukkelijk verzoek van de lener. Een vraag tot verlenging kan ook gebeuren telefonisch tijdens de openingsuren of via de website. Verlengen is echter alleen mogelijk als de materialen intussen niet door een andere lener werden gereserveerd.

Art. 7. Overschrijden van de uitleentermijn

Wie geleende materialen langer houdt dan de vastgestelde uitleentermijn, betaalt een boete per materiaal en per openingsdag (zie tarieven). De kosten voor het verzenden van herinneringsbrieven zijn voor rekening van de lener.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE LENER

Art. 8. De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken tot op het moment dat deze uitgescand worden door het personeel.  Bij het uitlenen van een beschadigd werk, dient hij het personeel te verwittigen, om nadien niet zelf verantwoordelijk te worden gesteld voor de schade.

Bij verlies van een bibliotheekmateriaal of een deel ervan (bv. bijlagen) moet hij het volledige werk en het eventuele opbergmateriaal vergoeden. Voor materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien voor elk geval een door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend.

Bij beschadiging van een materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

Audiovisuele materialen mogen alleen op een daartoe geschikt toestel worden afgespeeld. Het gemeentebestuur van Sint-Amands aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan apparatuur van de lener die het (vermeende) gevolg is van het gebruik van bibliotheekmaterialen.  

Art. 9. Ontleende materialen mogen niet in het openbaar worden gebruikt. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele misbruiken.

RESERVEREN

Art. 10. Uitgeleende materialen kan men laten reserveren tegen betaling (zie tarieven).
Gereserveerde materialen blijven maximaal twee weken ter beschikking van de aanvrager. Reserveren kan ook gebeuren telefonisch tijdens de openingsuren of via de website. 

OVERIGE DIENSTEN

Art. 11. De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het bibliotheekpersoneel.  Het bibliotheekpersoneel is niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van Internet.

Er staat een kopieerapparaat ter beschikking. Elke gebruiker kan fotokopieën maken tegen kostprijs (zie tarieven), mits inachtneming van de wetgeving op het kopiëren. Het is tevens mogelijk  om catalogus- en internetprints te laten maken (zie tarieven).

Materialen die niet aanwezig zijn in de bibliotheek kunnen in andere bibliotheken worden opgevraagd (zie tarieven voor kostprijs).

HUISREGELS

Art. 12. Elke  bezoeker respecteert de rustige sfeer in de bibliotheek. Telefoneren, roken, eten of drinken zijn niet toegelaten. Er mogen evenmin dieren of hinderlijke voorwerpen worden binnengebracht.

SLOTBEPALINGEN

Art. 13. Door zich in te schrijven in de bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij bij de inschrijving een exemplaar ontvangt. Door de bibliotheek te betreden en/of materialen te consulteren, erkent ook de occasionele bezoeker dit reglement.

Personen die dit reglement niet naleven of de  goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang tot en gebruik van de bibliotheek.  Deze bevoegdheid berust bij het beheersorgaan, op voorstel van de bibliothecaris.

Art. 14. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld. Mogelijke geschillen die hieruit voortvloeien, kunnen aan het beheersorgaan worden voorgelegd.

INTERNET

Enkel gebruikers van de bibliotheek in het bezit van een geldige, persoonlijke lenerskaart worden toegelaten om internet te gebruiken. Internet is beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Consultatie is gratis.

Informatie van internet kan afgedrukt worden of opgeslagen op USB-stick. Elke pagina waartoe een drukopdracht gegeven wordt, dient betaald te worden (zie tarieven).

Het bibliotheekpersoneel kan helpen bij het opstarten. Bovendien zijn zij graag behulpzaam met algemene zoeksuggesties. Zij zijn evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van internet.

Zijn uitgesloten bij het gebruik van internet:

het gebruiken van internet voor illegale of commerciële doeleinden
het zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het copyright
het schenden van het computerbeveiligingssysteem
het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of aan andere gebruikers
het gebruiken van eigen software


Het niet naleven van deze richtlijnen of het misbruiken van de computer of de toegang tot internet leidt tot sancties, al naargelang van de aard van de inbreuk :

het vergoeden van de veroorzaakte schade
tijdelijke of definitieve uitsluiting van het internetgebruik
tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek
bij ernstige vergrijpen : juridische vervolging

Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt het college van burgemeester en schepenen de te betalen vergoeding.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan USB-sticks of computerapparatuur van de gebruikers, noch voor verlies van gegevens.

 

Dit reglement werd goedgekeurd door het Beheersorgaan van 29 september 2014 en de gemeenteraad van 4 november 2014. Het is geldig vanaf 1 januari 2015.